Charita Blumentál

Úvodné ustanovenie:

Občianske združenie Charita Blumentál Bratislava je dobrovoľným združením občanov ochotných venovať svoj čas charitatívnym aktivitám rôzneho druhu ako i podpore duchovného a kultúrno-spoločenského rozvoja detí, mládeže, rodín a všetkých vrstiev obyvateľstva.

Článok I.

Základné ustanovenie

1. Názov občianskeho združenia: Občianske združenie Charita Blumentál Bratislava
Sídlo občianskeho združenia: Vazovova ul. 8, Bratislava, PSČ 811 07

Článok II.

Cieľ a činnosť občianskeho združenia

1.Hlavný cieľ občianskeho združenia:
a) podnecovanie a presadzovanie postojov humanizmu, vzájomnej tolerancie a ochoty spolupracovať na spoločnom dobre
b) duchovná a materiálna podpora starým, chorým, osamelým, nevládnym, trvale chorým, invalidom, bezdomovcom, nie z vlastnej viny dlhodobo nezamestnaným alebo inak nešťastím navštíveným sociálne odkázaným ľuďom v núdzi
c) vzdelávanie a poradenská činnosť v oblasti sociálnej, právnej, psychologickej a zdravotníckej,
d) organizovanie pravidelných stretnutí a kultúrno-vzdelávacích akcií a aktivít na vyplnenie voľného času dôchodcom a osamelým ľuďom
e) organizovanie kultúrno-vzdelávacích, výchovných a športových podujatí pre deti a mládež
2. Činnosť združenia:
a) vytváranie siete spolupracovníkov, ktorí budú pomáhať starým, osamelým a chorým ľuďom
b) zriadenie zariadenia poskytujúceho opatrovateľsko-ošetrovateľskú službu
c) zriadenie sociálnej a právnej poradne za účelom sociálneho a právneho poradenstva, pomoc pri vybavovaní základných osobných dokladov, sprostredkovávanie styku s úradmi, pomoc pri vybavovaní žiadostí o podporu a pod.
d) zriadenie psychologickej poradne so zameraním na problémy seniorského veku
e) organizovanie táborov pre deti, všestranná výpomoc viacdetným a neúplným rodinám,
f) organizovanie prednášok, seminárov a rôznych kultúrnych podujatí, zameraných na zachovanie stability rodín a pomoc ľuďom v núdzi
g) organizovanie pravidelných klubových stretnutí pre starých a osamelých,
h) organizovanie tematických exkurzií, poznávacích zájazdov a pútí pre dôchodcov a osamelých ľudí
i) vytvorenie krúžkov pre deti a mládež, vytváranie možností pre prácu s počítačom
j) finančne zabezpečiť formou tzv. „venoveho poistenia“ priebežne dve deti z detského domova, ktorých sa zriekli rodičia (tzv. „štátne deti“)

Článok III.

Členstvo v občianskom združení

1. Členstvo v občianskom združení je dobrovoľné.
2. Členmi občianskeho združenia môžu byť fyzické osoby aj právnické osoby, každý občan Slovenskej republiky i cudzí štátny príslušník bez rozdielu pôvodu, pohlavia, náboženstva alebo politického zmýšľania, ktorý súhlasí s poslaním a cieľmi združenia, chce sa aktívne zúčastňovať na činnosti združenia.
3. Členov občianskeho združenia prijíma predstavenstvo.
4. Členstvo vzniká prijatím za člena a dobrovoľným zaplatením zápisného vo výške 100 Sk a ročného členského príspevku (členské na obdobie 1.1.-31.12. daného roku).
5. Výšku príspevku na ďalší rok schvaľuje predstavenstvo.
6. Členstvo zaniká:
a) vystúpením - dňom, v ktorom bolo písomné oznámenie člena o vystúpení doručené predstavenstvu,
b) nezaplatením členského príspevku na príslušný kalendárny rok, pričom členstvo zaniká dňom 1.marca kalendárneho roku, na ktorý nie je príspevok zaplatený.
c) vylúčením pri preukázateľnom porušení zásad občianskeho spolunažívania a platných zákonov SR,
d) úmrtím fyzickej osoby alebo zánikom právnickej osoby, ktorá je členom.

Článok IV.

Práva a povinnosti členov

1. Práva členov občianskeho združenia:
a) aktívne sa podieľať na činnosti občianskeho združenia,
b) voliť a od 18 rokov byť volený do orgánov občianskeho združenia a byť delegovaný do predstavenstva občianskeho združenia,
c) zúčastňovať sa na akciách združenia,
d) predkladať iniciatívne návrhy a podnety pre rozvoj činnosti združenia
e) obracať sa na orgány združenia so sťažnosťami a žiadať ich stanovisko,
f) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia,
g) odvolávať sa proti rozhodnutiam orgánov občianskeho združenia v lehote 15 dní odo dňa doručenia na vyšší orgán, ktorého rozhodnutie je konečné.

2. Povinnosti členov občianskeho združenia:
a) dodržiavať zásady občianskeho spolunažívania, platné zákony SR v zmysle Obchodného a Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a predpisov,
b) riadiť sa stanovami občianskeho združenia a inými vnútornými predpismi,
c) chrániť majetok vo vlastníctve alebo v užívaní občianskeho združenia,
d) pre udržanie platnosti členstva mať zaplatený členský príspevok.

Článok V.

Orgány združenia

1. Orgánmi združenia sú:
a) Členská schôdza
b) Predstavenstvo
c) Predseda
d) Revízna komisia
2. Do orgánov združenia môžu byť volení len členovia združenia starší ako 18 rokov.
3. Kolektívne orgány združenia rozhodujú na základe riadneho zvolania všetkých členov orgánov.
4. Kolektívne orgány združenia sú spôsobilé uznášať sa, len ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných.
5. Členovia orgánov združenia sú povinní vykonávať svoje funkcie svedomite, plniť zverené úlohy a dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy a stanovy.
6. Ak neplní člen orgánu riadne svoju funkciu, môže ho odvolať orgán, ktorý ho zvolil.
7. Člen združenia, ktorý je do svojej funkcie zvolený, môže z funkcie odstúpiť, je však povinný oznámiť to predstavenstvu. Jeho funkcia končí dňom, kedy odstúpenie prerokovalo predstavenstvo.
8. V orgánoch predstavenstva sa hlasuje verejne.
9. Pri hlasovaní má každý člen orgánu jeden hlas.
10. Z každej schôdze orgánu sa vyhotovuje zápisnica.

Článok VI.

Členská schôdza

1. Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia, kde uplatňujú členovia svoje právo riadiť záležitosti združenia a kontrolujú činnosť združenia a jeho orgánov.
2. Do výlučnej pôsobnosti členskej schôdze patrí:
a) prijímať a meniť stanovy združenia, volebný a rokovací poriadok
b) voliť a odvolávať členov predstavenstva
c) rozhodovať o základných otázkach koncepcie združenia, schvaľovať zásady hospodárenia, ročnú účtovnú závierku a rozhodovať o tom, ako sa naloží s finančnými prostriedkami
d) rozhodovať o zlúčení s iným združením alebo dobrovoľnom rozpustení združenia. Členská schôdza v tomto prípade rozhoduje 3/4 väčšinou hlasov prítomných členov, ktorí súčasne menujú likvidátora združenia. Zánik združenia oznámi členská schôdza do 15 dní Ministerstvu vnútra SR.
3. Členskú schôdzu zvoláva predstavenstvo podľa potreby, najmenej raz ročne.
4. Členská schôdza sa musí zvolať, ak o to požiada písomne jedna tretina členov združenia.
5. Na rokovanie členskej schôdze musia byť pozvaní všetci členovia združenia.
6. Člen združenia môže písomne poveriť iného člena, aby ho zastúpil na zhromaždení združenia. Zastúpený člen sa považuje za prítomného.

Článok VII.

Predstavenstvo

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom združenia. Riadi činnosť združenia a rozhoduje v mene združenia o všetkých záležitostiach združenia. Má minimálne päť, maximálne sedem členov, ktorých volí a odvoláva členská schôdza z členov združenia. Funkčné obdobie členov predstavenstva je trojročné. Prvých členov výboru menuje prípravný výbor združenia.
2. Za svoju činnosť predstavenstvo zodpovedá členskej schôdzi.
3. Predstavenstvo plní uznesenia členskej schôdze.
4. Predstavenstvo volí zo svojich členov predsedu a podpredsedu združenia.
5. Za predstavenstvo koná navonok predseda, podpredseda (v rovine funkcií). Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisuje za združenie predseda, podpredseda, (v prípade ich neprítomnosti, predsedom písomne poverený člen predstavenstva).
5. Schôdzu predstavenstva zvoláva a riadi predseda združenia.
6. Predstavenstvo je schopné uznášania pri nadpolovičnej účasti svojich členov a rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

Článok VIII.

Predseda

1. Predseda je orgánom združenia. Jemu prislúcha:
a) organizovať a riadiť schôdze a prácu predstavenstva
b) riadiť bežnú činnosť združenia
2. Za výkon funkcie zodpovedá predseda predstavenstvu.
3. V tejto činnosti predseda podpisuje právne úkony, pre ktoré je predpísaná písomná forma.

Článok IX.

Revízna komisia

1. Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi. 2. Členov revíznej komisie volí členská schôdza.
3. Revízna komisia má päť členov najmenej však troch, ktorí si spomedzi seba volia predsedu.  Členstvo v nej je nezastupiteľné s členstvom v iných orgánoch združenia. 
4. Schádza sa najmenej dva krát ročne.
5. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda.
6. Ak predseda nezvolá komisiu v období dlhšom ako šesť mesiacov, môže tak urobiť ktorýkoľvek z jej členov.
7. Je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
8. Rozhodnutie prijme nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
9. V prípade rovnosti hlasov je hlas zvolávajúceho komisiu rozhodujúci.
10. Revízna komisia najmä:
a) kontroluje hospodárenie združenia,
b) upozorňuje predstavenstvo na nedostatky a navrhuje riešenie na ich odstránenie,
c) kontroluje dodržiavanie stanov, vnútorného poriadku, práv a povinnosti členov a termínov vybavovania ich návrhov, podnetov a sťažnosti,
d) kontroluje dodržiavanie zmluvných vzťahov.

Článok X.

Hospodárenie združenia

1. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu a riadi sa všeobecne záväznými právnymi predpismi a stanovami združenia.
2. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom, prostriedky na svoju činnosť získava najmä:
a) z členských príspevkov,
b) z darov od fyzických a právnických osôb z tuzemska a zo zahraničia,
c) z výnosov z organizovaných zbierok, kultúrnych a osvetových podujatí,
d) z grantov a dotácií.
e) v záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať aj doplnkovú podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania združenia a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami združenia.
3. O hospodárení predkladá predstavenstvo členskej schôdzi správu, ktorá je súčasťou výročnej správy.

Článok XI.

Zánik združenia

1. Združenie zaniká:
a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
b) právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.
2. Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie. Majetkové vysporiadanie vykoná likvidátor určený Členskou schôdzou združenia. Likvidátorom môže byť len člen združenia. Likvidátorom môže byť len fyzická osoba.

V Bratislave 12. októbra 2005

Prihlášky