Charita Blumentál

Vážení dobrodinci,

ak chcete podporiť aktivity Charity Blumentál, môžte svoje milodary poslať na číslo účtu

0630689842/0900
(účet bol zriadený po pretransformovaní farskej charity Blumentál na občianske združenie Charita Blumentál Bratislava)


Načo boli použité milodary a prostriedky z 2 % v roku 2014

  • na stravu pre bezdomovcov, ktorou v sume 30 € mesačne prispievame farskému úradu (ročne 360 €)
  • príspevok sociálne slabým rodinám na dieťa na mimobratislavský letný detský tábor, ktorý každoročne organizuje Charita Blumentál
  • nepeňažné finančné výpomoci rodinám v náhlej, alebo dlhodobej núdzi (nákup potravín, učebných pomôcok deťom, preplácanie obedov deťom v školskej jedálni a pod.)
  • príspevok dôchodcom na púte - zájazdy (Šaštín, Staré Hory) organizované Charitou Blumentál (doprava, občerstvenie a vstupné)
  • občerstvenie návštevníkom - dôchodcom na klubových nedeľných stretnutiach, fašiangoch, posedení pri príležitosti Dňa matiek, blumentálskych hodoch, atď.
  • na súťaž detí z náboženskej výchovy medzi farnosťami - vecné ceny a občerstvenie, príspevok na drobné sladkosti pri akcii "Mikuláš"
  • Príspevok na energie farskému úradu 100 €.

O plánovaných akciách a s tým spojených výdavkoch je informovaná členská schôdza o.z. Charita Blumentál, ktorá Plán práce na príslušný rok schvaľuje.

Všetkým doterajším aj budúcim dobrodincom úprimná vďaka!