Charita Blumentál

Vážení dobrodinci,

ak chcete podporiť aktivity Charity Blumentál, môžte svoje milodary poslať na číslo účtu

SK21 0900 0000 0006 3068 9842
(účet bol zriadený po pretransformovaní farskej charity Blumentál na občianske združenie Charita Blumentál Bratislava)


Načo boli použité milodary a prostriedky z 2 % v roku 2021

  • Príspevok deťom zo sociálne odkázaných a viacdetných rodín na mimobratislavský letný detský tábor, ktorý každoročne organizuje Charita Blumentál.
    Uskutočnil sa od 24. – 30.7. 2021 v ŠvP Detvianska Huta
  • nepeňažné finančné výpomoci rodinám v náhlej, alebo dlhodobej núdzi (nákup učebných pomôcok deťom, preplácanie obedov deťom v školskej jedálni a pod.)
  • príspevok dôchodcom na púť do Šaštína, organizovanú Charitou Blumentál (doprava - autobus)
    (z dôvodu mimoriadnej situácie - covid, mohli sme, žiaľ, v minulom roku pre dôchodcov zorganizovať iba túto jednu akciu)
  • mikulášsko-vianočné balíčky pre starých a chorých našej farnosti a pre deti zo sociálne odkázaných rodín

O plánovaných akciách a s tým spojených výdavkoch je informovaná členská schôdza o.z. Charita Blumentál, ktorá Plán práce na príslušný rok schvaľuje.
Vzhľadom na pandemickú situáciu sa stretnutie členov a aktivistov mohlo konať iba online

Vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým, ktorí nám pomohli finančne, či už svojimi milodarmi, alebo tým, že nášmu občianskemu združeniu venovali 2 % z dane zo mzdy. Vďaka vášmu pochopeniu a ochote sme mohli naše aktivity zabezpečiť finančne. Veríme, že aj naďalej môžeme rátať s vašim pochopením a pomocou! Poďakovanie patrí aj našim animátorom, ktorí venovali deťom týždeň zo svojich prázdnin a dovolenky a to nezištne, bez nároku na odmenu.