Charita Blumentál

Vážení dobrodinci,

ak chcete podporiť aktivity Charity Blumentál, môžte svoje milodary poslať na číslo účtu

SK21 0900 0000 0006 3068 9842
(účet bol zriadený po pretransformovaní farskej charity Blumentál na občianske združenie Charita Blumentál Bratislava)


Načo boli použité milodary a prostriedky z 2 % v roku 2015

  • na stravu pre bezdomovcov, ktorou v sume 30 € mesačne prispievame farskému úradu (ročne 360 €)
  • príspevok sociálne slabým rodinám na dieťa na mimobratislavský letný detský tábor, ktorý každoročne organizuje Charita Blumentál
  • nepeňažné finančné výpomoci rodinám v náhlej, alebo dlhodobej núdzi (nákup potravín, učebných pomôcok deťom, preplácanie obedov deťom v školskej jedálni a pod.)
  • príspevok dôchodcom na púte - zájazdy (Šaštín, Staré Hory, , zájazd do Skalice) organizované Charitou Blumentál (doprava, občerstvenie a vstupné)
  • občerstvenie návštevníkom - dôchodcom na klubových nedeľných stretnutiach, fašiangoch, posedení pri príležitosti Dňa matiek, blumentálskych hodoch, atď.
  • na súťaž detí z náboženskej výchovy medzi farnosťami - vecné ceny a občerstvenie, príspevok na drobné sladkosti pri akcii "Mikuláš"
  • Príspevok na energie farskému úradu 100 €.

O plánovaných akciách a s tým spojených výdavkoch je informovaná členská schôdza o.z. Charita Blumentál, ktorá Plán práce na príslušný rok schvaľuje.

Všetkým doterajším aj budúcim dobrodincom úprimná vďaka!